Οικονομική διαχείριση

Τον Ιανουάριο του 2022 αναλαμβάνει καθήκοντα Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής & Δημοσιονομικού Ελέγχου. Η πορεία των οικονομικών μεγεθών όπως αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό αποτελεί τον οδηγό που η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τροχοδρομεί στην διάρκεια του χρόνου, αποτελώντας μέρος της διαδρομής προς ένα καλύτερο μέλλον που ομολογουμένως αποτελεί αδιαμφισβήτητα στόχο όλων μας όσων ασχολούνται με τα κοινά.

Δε θα πρέπει να λησμονεί κανένας παράγοντες όπως το περιβάλλον στο οποίο διαμορφώνεται ο εκάστοτε προϋπολογισμός οι οποίοι επηρεάζουν σαφώς το αποτέλεσμα. Τέτοιοι παράγοντες ασφαλώς είναι η μεγάλη οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, η ένταση και η διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, και η πρόσφατη οικονομική και ενεργειακή κρίση που ταλανίζει ολόκληρο τον κόσμο και ιδιαίτερα την Ευρώπη συνέπεια του πολέμου στην Ουκρανία.

Στο πλαίσιο αυτό και μετά από συγκεκριμένη πολιτική και κατεύθυνση τα οικονομικά στοιχεία όπως αυτά διαμορφώθηκαν στην αυγή του 2023 καταδεικνύουν περίτρανα ένα έργο που όχι μόνο οι αριθμοί αλλά και αυτό που ο πολίτης καθημερινά διαπιστώνει έχει ανοδική πορεία.

Συγκεκριμένα με βάση τα στοιχεία της πορείας του Προϋπολογισμού του 2022 και την πρόβλεψη για το 2023 ο προϋπολογισμός αποδείχθηκε με στοιχεία η μεγάλη αύξηση σε σχέση με το παρελθόν. Από 228.110.353,66 € που ήταν το 2019 διαμορφώθηκε σε 390.388.972,37 € το 2023 με ποσοστό αύξησης 71%. Παράλληλα διαπιστώθηκε ποσοστό μείωσης οφειλών 53% , μηδενισμός των ληξιπρόθεσμων και ταχύτητα πληρωμών με ταυτόχρονο μηδενισμό των δανείων. 

Όλα τα παραπάνω συντελούν σε μια οικονομική διαχείριση με ταχύτητα, ι διαφάνεια και απόδοση στην Κοινωνία που οφείλεται στον ορθό προγραμματισμό, στη συνέπεια και τη συνετή διαχείριση. Αποτέλεσμα η σταθερή πορεία στην κατεύθυνση της βελτίωσης της καθημερινότητας , αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των πολιτών και την αναπτυξιακή ώθηση στην τοπική οικονομία και τον τόπο μας.